O towarzystwie

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną, której celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, Św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
 • Pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
 •  prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
 •  wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków,
 •  współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
 • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
 •  szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo działa od 1981 roku

jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 3000 członków zorganizowanych w 62 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce,
a nagiemu odzież.
Jak nie można dużo to mało. ..."

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

 

Prowadzimy 130 placówek, w których jest ponad 3600 miejsc.

 • 43 schroniska dla mężczyzn - 2370 miejsc
 • 7 mieszkań readaptacyjnych dla mężczyzn - 51 miejsc
 • 11 noclegowni dla mężczyzn, 1 dla kobiet, 1 dla mężczyzn i kobiet - 587 miejsc
 • 8 domów dla kobiet i matek z dziećmi - 250 miejsc
 • mieszkanie readaptacyjne dla kobiet i dzieci - 15 miejsc
 • 2 Domy Pomocy Społecznej, 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i 5 schronisk dla osób starszych i chorych - 225 miejsc
 • 1 dom dziecka z mieszkaniem czasowym dla dorosłych wychowanków - 48 miejsc
 • 15 kuchni i jadłodajni, wydających 2800 posiłków dziennie
 • 5 ogrzewalni i 1 świetlicę dla bezdomnych
 • 6 bezpłatnych łaźni
 • 19 punktów wydawania odzieży i żywności
 • 4 świetlice dla dzieci i 3 dla dorosłych
 • Centrum Integracji Społecznej, 3 kluby Integracji Społecznej, Punk Aktywizacji Bezrobotnych, Klub Albertyńsk

 

W miarę potrzeb remontujemy i rozbudowujemy nasze schroniska o kuchnie własnymi siłami.

 

 

Fundacja "Bliźniemu swemu..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
KRS: 0000141778 | Polityka cookies

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo

facebook OKRUSZEK PŁATNOŚCI