Okruszek

Akcja charytatywna "Okruszek" na rzecz realizacji idei dobroczynności i pomocy potrzebującym.

Akcja "Okruszek" stanowi realizację zadań statutowych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Prowadzona i koordynowana jest przez Fundacje „Bliźniemu Swemu” powołaną przez Zarząd Towarzystwa.

Celem ogólnopolskiej akcji charytatywnej akcji „Okruszek”, prowadzonej przez fundację „Bliźniemu swemu...” jest aktywność społeczna, w efekcie której pozyskane zostaną środki na działalność statutową Towarzystwa, krzewienie idei pomocy osobom potrzebującym pomocy – ubogim oraz bezdomnym – a także prowadzenie zróżnicowanych działań na rzecz zapobiegania bezdomności wśród dzieci i młodzieży.

Program realizacji założeń akcji „Okruszek” co roku z ramienia fundacji „Bliźniemu swemu...” organizowane są koncerty charytatywne, aukcje dzieł sztuki uznanych artystów. W swoich działaniach fundacja stara się jednocześnie o pozyskiwanie sponsorów „Okruszka”, a także funduje stypendia dla wychowanków domów dziecka.

 Akcja prowadzona będzie w Internecie: na wiodących polskich portalach, w masmediach: TVP, Polskim Radiu SA, a także dzienniku „Rzeczpospolita”, sprawującym patronat prasowy akcji, a także za pośrednictwem sieci telefonii komórkowych. Ich udział  stanowi podstawę zbiórki, tak potrzebnych na realizację zadań funduszy.

Portale internetowe poprzez stworzenie sieci reklam ( tzw. banerów) odsyłają internautów na główną stronę internetową Fundacji. Tam internauci odwiedzając stronę mogą przekazać datek poprzez ikonkę "chleba", która jest graficzną skarbonką całej akcji.

Dzięki akcji charytatywnej „Okruszek” aktywnie wspieramy:

  1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które rozdziela przekazane fundusze na:
  • prowadzone placówki udzielające schronienia: schroniska, ochronki, noclegownie, hospicja,
  • prowadzone punkty pomocy charytatywnej: kuchnie, wydawanie żywności, odzieży, leków, łaźnie, świetlice środowiskowe i inne placówki pomocy najuboższym,
  •  pracę socjalną, w tym aktywizację szawodową i społeczną,
  •  pomoc psychologiczną, prawną, medyczną,
  • wsparcie duchowe,
  • działalność informacyjną,
  • prace badawcze nad problematyką bezdomności w Polsce.

2. Dom Dziecka pn. "Ochronka" im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli - pomoc dla wychowanków w zakresie dokształcania i usamodzielniania się.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Wisłoku Wielkim (Bieszczady) - pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

4. Szkoła Podstawowa w Tapinie - pomoc w zakresie dożywiania i dokształcania dzieci.

Chcąc wesprzeć akcję "Okruszek" można przekazać wpłaty pieniężne bezpośrednio na konto:Chcąc wesprzeć akcję "Okruszek" można przekazać wpłaty pieniężne bezpośrednio na konto:

PKO BP SA I o/ Rzeszów :

42 1020 4391 0000 6102 0066 9127

Pekao SA II o/ Rzeszów:

78 1240 2614 1111 0000 3970 3709

Fundacja "Bliźniemu swemu..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
KRS: 0000141778 | Polityka cookies

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo

facebook OKRUSZEK PŁATNOŚCI